Introduction to Entrepreneurship

Introduction to Entrepreneurship

Description

Entrepreneurship is defined as value creation by observing business

opportunities. In Recommendation of the European Parliament and the Council

of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning, one of the eight

key competences is “sense of initiative and entrepreneurship”. Today,

unemployment is an important challenge with which not only developing but also

developed countries are faced. In this respect, entrepreneurship is important for

social policies, as well as for economic policies. Growth and stability, in other

words development of a country, is dependent on investments and the

establishment of innovative businesses that manufacture products with high

added value. That is why developing innovation and entrepreneurship cultures

and creating entrepreneurship ecosystems are of particular importance for

individuals, businesses and society. Another key competence defined by the

European Council is technology literacy, which requires individuals to use

technology effectively and generate innovative products by means of technology.

This course is designed to develop both technology and entrepreneurship skills.

You may find this course interesting if you plan to be a technology entrepreneur.

This five-week course is mainly based on individual learning. You are required to

carry out a series of activities every week, and share them with the instructor.

With feedback from the instructor, you will make necessary revisions on the

assignments, and create a kind of portfolio. At the end of the course, you are

expected to develop a detailed business plan. You are required to carry out all

activities and submit your business plan to the instructor to complete the course

successfully.

Course format

Guided Course

Prerequisites

You should be able to understand Turkish

 Institution

Anadolu University

 Instructor

Mehmet BAŞAR

Mehmet BAŞAR

Personal page

 

  Information

Language Turkish
Self-paced Yes
Hours of study 25 hours
EQF-Level EQF level 5 - Foundation/Diploma of Higher Education
Rights Open license: (re-)use it
Requirements Free admittance
Cost Free of charge
Delivery mode Learn anywhere online
QA Quality assured
Massive Massive
Full Course Experience Full course experience
Provider OpenupEd
07-Nov-2016
Introduction to Entrepreneurship
http://akadema.anadolu.edu.tr/course-girisimcilik.php
Entrepreneurship is defined as value creation by observing business

opportunities. In Recommendation of the European Parliament and the Council

of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning, one of the eight

key competences is “sense of initiative and entrepreneurship”. Today,

unemployment is an important challenge with which not only developing but also

developed countries are faced. In this respect, entrepreneurship is important for

social policies, as well as for economic policies. Growth and stability, in other

words development of a country, is dependent on investments and the

establishment of innovative businesses that manufacture products with high

added value. That is why developing innovation and entrepreneurship cultures

and creating entrepreneurship ecosystems are of particular importance for

individuals, businesses and society. Another key competence defined by the

European Council is technology literacy, which requires individuals to use

technology effectively and generate innovative products by means of technology.

This course is designed to develop both technology and entrepreneurship skills.

You may find this course interesting if you plan to be a technology entrepreneur.

This five-week course is mainly based on individual learning. You are required to

carry out a series of activities every week, and share them with the instructor.

With feedback from the instructor, you will make necessary revisions on the

assignments, and create a kind of portfolio. At the end of the course, you are

expected to develop a detailed business plan. You are required to carry out all

activities and submit your business plan to the instructor to complete the course

successfully.
Turkish
Self-paced
Start anytime
0
25
Anadolu University
http://akadema.anadolu.edu.tr/
[{"file":"\/images\/institution_logos\/Anadolu2.png","params":"{\"rotation\":0,\"scale\":100,\"imagedim\":{\"x\":200,\"y\":200,\"w\":200,\"h\":100},\"cropdim\":{\"x\":200,\"y\":200,\"w\":200,\"h\":100},\"crop\":true,\"mainimagedim\":{\"x\":200,\"y\":200,\"w\":200,\"h\":100}}"}]
Guided Course
You should be able to understand Turkish
For more information about the EFQ levels click here
EQF level 5 - Foundation/Diploma of Higher Education
Mehmet BAŞAR
1. Select an image to upload (add files)
2. Click 'start upload'
3. Set the crop settings by clicking on four arrows icon.
4. Drag the crop area and zoom or rotate the image if needed.
Introduction to Entrepreneurship
No
Massive
Full Course Experience

Further information

In order to show thecertifications stated below you have to send us a manual request. Please contact for more information.

  • 0
Anadolu University
2016-12-06 13:26:26
Türkçe
Girişimciliğe Başlangıç
Girişimcilik, iş fırsatların gözlemlenmesi sonucunda değer yaratım süreci olarak tanımlanmaktadır. Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’nin 18 Aralık 2006 tarihli “Hayat Boyu Öğrenme Becerileri” ile ilgili olarak belirlemiş olduğu “Anahtar Yeterlilikler” tavsiye kararında, bireylere kazandırılması hedeflenen sekiz anahtar yeterlilikten biri olarak eğitim ve öğretimin her aşamasında “inisiyatif alma duygusu ve girişimcilik” yer almaktadır. Bugün gelinen noktada mesleksizlik ve beraberinde ortaya çıkan işsizlik, gerek gelişmekte olan gerekse de gelişmiş ülkelerin tamamının çözüm aradığı önemli bir sorundur. Bu açıdan bakıldığında girişimcilik; ekonomi politikaları açısından önemli olduğu kadar uygulanmak istenen sosyal politikalar açısından da son derece önemlidir. Büyüme ve istihdamın sağlanması, diğer bir anlatımla ülkelerin kalkınması, yatırıma ve katma değeri yüksek ürünler üretebilecek inovatif yapıdaki işletmelerin kurulmasına bağlıdır. Bu yüzden girişimcilik ve inovasyon kültürünün oluşturulması ve beraberinde girişimcilik ekosisteminin yaratılması bireyler, işletmeler ve toplum açısından son derece önemlidir. Öte yanda, Avrupa Konseyi’nin sıraladığı bir diğer yeterlik ise teknoloji okuryazarlığıdır. Bir başka deyişle, bireylerin teknolojiyi etkili kullanması ve teknoloji kullanarak yenilikçi ürünler ortaya koyabilmeleri hedeflenmektedir.

Bu ders, temel düzeyde hem teknoloji hem de girişimcilik becerileri kazandırmayı hedefleyen son derece özgün bir içeriğe sahiptir. Bir teknoloji girişimcisi olmak istiyorsanız dersi çok ilgi çekici bulabilirsiniz. Toplam 5 hafta süreli bu ders büyük ölçüde bireysel öğrenmeye dayalı geliştirilmiştir. Her hafta bir dizi etkinliği bireysel olarak tamamlamanız ve öğretim elemanı ile paylaşmanız beklenmektedir. Öğretim elemanından gelecek geribildirim sonrasında gerekli düzeltmeleri tamamlayarak bir tür ürün dosyası (portfolyo) hazırlamış olacaksınız. Dersin sonunda sizden tüm detayları düşünülmüş bir iş planı sunusu hazırlamış olmanız beklenmektedir. Dersi tamamlayabilmek için tüm etkinlikleri tamamlamış olmanız ve iş planı sununuzu dersin öğretim elemanına teslim etmiş olmanız gerekmektedir.
Rehber Gözetimli

Subscribe to the
OpenupEd Newsletter

© 2022 All rights reserved.

Follow EADTU

OpenupEd is carried out with the support of the European Commission, DG EAC, under the Erasmus+ Programme, however, sole responsibility for this website lies with the EADTU and the Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.